top of page

SIKÖREN - här bor aktiviteten


The competition area big as a third of the town centre had to be integrated and underline the identity of the town – the town with several parks and gardens. But also as the old industrial area and become an active part of the inner city. With these two almost contrasting features the aim was to receive a new urban quality.

The competition entry had a realistic and entrepreneur friendly project plan with clear phases for a city of 20000 inhabitants, A green axis from the first modern Master plan (anno 1906) continues under the railway as a park area and shortens mentally the distance to the inner city.

The transformation included a compact area for sport, health base services and residents for all ages. Both as new garden city blocks and in existing brick buildings. A football arena would be partly integrated in the brick block and be completed with industrial steel and covered with green climbers.

The entry was a collaboration with MDH architects, mdh.no.

Hur skall Sikören programmeras för att komplettera Jakobstad som helhet och hur skall Sikören införlivas som en fulländad del av Jakobstad? Hur får Sikören sin egen identitet samtidigt som det är Jakobstad?

Tävlingbidraget presenterar en utvecklingsplan som skall förädla de gamla industrilokalerna till att vara identitesbärande för Sikören. Förslaget vidareför också Jakobstads identitet som trädgårdsstad. Genom att framkalla två kontrasterande kvaliteter: såsom etablerandet av det gröna och förädlingen av det industriella i ett likvärdigt samspel uppnås en ny urbankvalitet.

Etappisering och förverkligande har varit ledstjärnor för planeringen. Det skall från dag ett kunna vara möjligt att finna aktiviteter på Sikören. En enkel tillämpning så att förslagets samtliga delområden är aktiva och attraktiva under hela transformationen. Exempelvis introduktion av REKO –direkthandeln i lokstallet som dess startplats.

Den nya stadsdelens karaktär av sport och fritid skall prägla gatuplanets utrymmen i den bevarade industrifastigheten. Tillämpningen likaså enkel, utan större saneringsbehov. En aktivitetshall fås enkelt genom att spänna upp ett aktivitetsnät - allt för att hålla aktiviteten vid liv både i byggnaden, området och ungdomen.

Flygeln vid Fabriksgatan reserveras åt företagsamhet inom hälsa och friskvård. En saluhall för eko-direkt matvaruhandel, storloppis, pop-up handel eller som outlet marknad får en naturlig placering i verkstadens äldsta del. Närheten till dagligvaruhandeln är en fördel för kunderna.Ett bredare aktivitetstorg av lågtröskelsportaktiviteter genom olika bollplaner och utespel bildas i industriområdets mitt. Dess utmärkande sandberedningstorn i betong bevaras för klättring.

Tävlingsområdets boende skall komplettera och bidra med varianter till Jakobstads nuvarande stadsboende. Ett utmärkt alternativ är lofthouseboendet i de övre våningarna i flygeln mot Fabriksgatan. I områdets södra delar får det småskaliga boendet i Svedjenabba en naturlig fortsättning, emellertid med ett nytt uttryck genom gårdsrum. Karaktären och skalan underlättar realiseringen och är oberoende av större entreprenör. Boendet i väst har större skala och är en symbios av radhus och våningshus. Ett multifunktionellt boende vars invånare är flera generationer. Boende för alla åldrar är nödvändigt för att få en levande stad.

Boendet genomsyras av urbana gröna innergårdar och ett gemensamt offentligt grönt stråk – en utmärkt löprunda för alla aktiva. Stråket följs av en naturlig dagvattenådra. En koncentration av dagvatten är naturbadet i stråkets sydvästra krök. Naturbadet är etiskt och ekonomiskt möjligt enbart tack vare fjärrvärmens returvärme. Övriga anläggningar för returvärmens återanvändning är fotbollsplanens konstgräs och aktivitetstorgets marknivå.

Bertel Jungs centrumaxel har haft stor betydelse i förslaget. Den förenar med hela sin bredd den existerande stadskärnan med Sikörens kärna genom en bredare underfart. Mentalt förkortas också avståndet till centrum. Stadsdelen Skatan förenas med centrum genom den kännspaka Strengbergsporten. En portal förbinder också Sikören i form av ”Bertel Jungs portal” dvs parkunderfarten.

Området Maria Malm betonas av handel medan dess randområde mot Kvarnbacken kompletteras med boende. Järnvägens delvis nedlagda spår får ny användning som lättrafikled och tangerar boendets gröna stråk.

För handelns del gäller koncentration. Handeln intensifieras vid dess existerande axlar - dagligvaruhandeln besitter infarten vid Skolgatan och utrymmeskrävande handeln kompletterar Kållbyvägen, Nordanvägen och Bottenviksvägen.

Helheten med hela Jakobstads centrum och stad har haft stor betydelse, även utanför tävlingsområdet.

Fd. Centralplanen placeras vid Rådmansgärdet då träningsplanerna flyttats till tävlingsområdet. Centralplanen får ett stadsboende med fördelaktiga väderstreck och innergårdar.

Eftersom området har en klar infrastruktur genom järnvägen förankrad till Finlands huvudbana och busstationen intill finns det potential att utveckla sträckan Bennäs-Jakobstad för pendeltåg. Tillgängligheten blir lättare för den långväga besökaren. Och Jakobstad blir självskrivet på Finlandskartan för här finns aktiviteten!

”Här bor aktiviteten” – tävlingsbidrag till Sikörens tävling utförd av MDH arkitekter från Oslo och ACH architecture från Jakobstad.

208 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page